Kwaliteitsvolle zorg

Iedere medewerker van Ziekenhuis Geel zet zich dagelijks in om kwaliteitsvolle zorg te leveren aan haar patiënten. Om continu die kwaliteit te verbeteren werkt het ziekenhuis samen met externe en onafhankelijke organisaties die controles uitvoeren op regelmatige basis. Meer info over die organisaties vind je hieronder. Naaste externe controles, voert het ziekenhuis zelf ook op regelmatige tijdstippen interne metingen uit waarbij kwaliteitsaspecten onder de loep worden genomen.

Ziekenhuis Geel wil open en transparant communiceren over de resultaten die voortvloeien uit de kwaliteitscontroles. Daarom kan je de rapporten van de kwaliteitsmetingen hiernaast raadplegen. Lees deze rapporten met de nodige omzichtigheid want de ongenuanceerde controles laten zich niet in eenvoudige rapporten vatten. Heb je vragen over deze rapporten? Mail dan naar accreditatieziekenhuis@ziekenhuisgeel.be.

 

Zorginspectie

Zorginspectie omvat een verplichte kwaliteitsdoorlichting van zorgtrajecten- en programma’s door de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie over Zorginspectie: klik hier

Accreditatie

Dit omvat een ziekenhuisbrede kwaliteitsdoorlichting door een externe onpartijdige organisatie. Ziekenhuis Geel koos om hiervoor samen te werken met Qualicor Europe.

Na een eerdere accreditatie in 2018, ontving Ziekenhuis Geel op 5 juni 2023 opnieuw het gouden kwaliteitslabel van Qualicor Europe. Dit is een erkenning voor kwaliteitsvolle en veilige zorg. De auditoren hadden lof voor het innovatieve denken, de voortdurende zoektocht naar verbeterprocessen, de opmerkelijke samenwerking met andere spelers in en buiten de zorg en de warme en open cultuur.

Kwaliteitsindicatoren en tevredenheidsmetingen

Dit omvat resultaten van kwaliteitsmetingen van het ziekenhuis die vergeleken kunnen worden met andere ziekenhuizen. Het Vlaams Instituut voor de Kwaliteit van Zorg (VIKZ) is één van de partners waarmee het ziekenhuis samenwerkt om kwaliteitsmetingen uit te voeren.

Voor meer informatie over het Vlaams Instituut voor de Kwaliteit van Zorg (VIKZ): klik hier

Naast kwaliteitsmetingen die door externe samenwerkingen in kaart worden gebracht, voert het ziekenhuis ook zelf op continue basis een aantal kwaliteitsmetingen uit om de kwaliteit van zorg te monitoren. Op basis van trendanalyses wordt bekeken of bijsturing van het zorgproces nodig is.

Eén belangrijke bron om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen, zijn tevredenheidsmetingen. Het ziekenhuis stuurt op regelmatige tijdstippen enquêtes uit naar haar patiënten om de tevredenheid van de patiënt in kaart te brengen en om suggesties die door de patiënten gegeven worden om te zetten in concrete acties.

Niet alleen tevredenheidsmetingen worden gebruikt om patiënten te betrekken in het optimaliseren van de zorg. In het ziekenhuis is een beleid rond patiëntenparticipatie uitgewerkt.

Meer informatie over patiëntenparticipatie: klik hier

 

FAVV

Het FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen) waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel om de gezondheid van consumenten, dieren en planten te beschermen. Naast de verplichte controles van dit agentschap onderging het ziekenhuis vrijwillig extra controles voor het behalen van een Smiley.

Voor meer informatie over het FAVV: klik hier

 

Audit Ziekenhuizen

Samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) werd de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.

Voor meer informatie over de Eenheid Audit Ziekenhuizen: klik hier

 

Bovenstaande bronnen worden gebruikt als input om verbeteracties op te starten. Via nieuwberichten op onze website zetten we regelmatig een aantal verbeteracties in de kijker. Voorbeelden: